Lenke

OPPSTART HØST 2015

16 jul

HagenDinIkon7

Vi starter opp etter sommeren

Tirsdag 25. august. klokken 10.00

På Frivilligsentralen

Da har vi infomøte: Hvilke kurs kommer, påmelding og bøker mm.
Har du ikke anledning til å komme, gi oss beskjed.

Mobiltelefon til Seniornett Halden: 458 16 550

Epost: seniornett.halden@gmail.com

 

Kontaktinformasjon

15 apr

Mobiltelefon til Seniornett Halden: 458 16 550

Epost: seniornett.halden@gmail.com

Seniornett Halden, Våren 2015

13 jan

Kursdatoer: Tirsdager på Frivilligsentralen Halden

-Berg sparebank innledning om java 2.0 -20/1

27/1 – 3/2 – 10/2 – 24/2 – 3/3 – 10/3 – 17/3 – 24/3 – 7/4 – 14/4 – 21/4 –  28/4 – 5/5 – 12/5.

 

i Whitebox:

 • 10.00 – 12.00 Kurs
 • 30,-kr lunch 12.00 – 12.30
 • 12.30 – 14.00 NettCafe hvor du kan få hjelp 1 til 1.

 

Microkurs SeniornettHalden vår 2015: 

Hvordan virker DAB+ radio og hvordan bruker du den?

Hva er forskjellen mellom smartTV, digital TV og skjerm. Lær hva du egentlig trenger i stua di?

-Hvordan setter du dette opp?

Hva er Chromecast og hvordan bruke det?

Mobiltelefon og Nettbrett

 • Android – Oppsett og Instillinger. – Apper – Legetimer, Parkering, Halden Taxi, NSB – toget
 • iPhone og Ipad – Oppsett og Instillinger. – Apper – Legetimer, Parkering, Halden Taxi, NSB – toget

-Koble bilen til mobilen – bluetooth hva er det… (en dansk konge)?

På PC og Mac

 • Windows 8/8.1 og Windows 10
 • Linux – Chromebook -Innføring og oppstart

Info om Chromebox, Chromebase

-Linux Mint, Erstatning for Windows XP -Kan installeres for slippe å kjøpe ny pc

 • Mac

Forskjellige Apple produkter – Oppsett osv.

Dugnader på frivilligsentralen vår og høst. Datoer kommer senere.

Juleavslutning 9. desember kl.10 Whitebox på Frivilligsentralen.

2 des

Hva skjer  på Juleavslutningen på tirsdag:

kl. 10 -12      Vi får besøk av Joop Cuppen fra Seniornett Sentralt. Whitebox

 • Hva skjer med Seniornett
 • Landsmøtet sentralt, hva skjedde ?
 • Utgivelser
 • Hva kan sentralt gjøre for klubbene ?
 • Hva kan sentralt gjøre for medlemmene ?
 • Sommerskole/kurs ?
 • Framtidsplaner
 • Spørsmål fra oss ?

kl. 12 – 13.30     Grøt, sosialt og kos (oppmerksomheter) Stua

skindeepblogg_jul_65904135

Vi starter opp igjen 13. januar 2015 kl 10.00 i Whitebox på Frivilligsentralen. 

Du er velkommen. Ta gjerne med en venn, så blir klubben vår større.

Referat Årsmøte 2014 : 4/11

2 des

Årsmøte seniornett Halden 4.11.2014

Tom Wahlstrøm valgt til møteleder og Per Hvamstad referent.

Årsmelding opplest og vedtatt.

Dette er første årsmelding siden starten av Halden seniornett i 2011.

Berit,Reidun og Bjørn ble hyllet for sin innsats.

Regnskap.

Reidun har ordnet kursmateriell etc. Det må avklares hva som skal betales av hvem når det gjelder arbeider m.ledninger etc. i White box. Det må avklares hva seniornett skal betale. På konto står kr.10050. Nettsiden koster kr.621 i året og er betalt ut 2015. Inntekter består av 100 kr. per medlem fra seniornett sentralt. Det kan bli aktuelt å søke sponsorer(banker etc.) for økte inntekter. Wenche har hittil ført regnskap.Regnskap fra nov. til nov. Årsmøtet vedtok at nytt styre fører dette videre. Reidun får dekket sine telefonutgifter.

Valg.

Til nytt styre ble valgt: Turid Hanssen, Eva Helseth Sætre, Tom Wahlstrøm og Per Hvamstad. Valget ble gjort med akklamasjon. Styret velges vanligvis for to år,men denne gangen Eva og Tom for ett år,de resterende for to. Styret konstituerer seg selv. Reidun fortsetter som kontaktperson vedrørende medlemslister og medlemskontakt.

Seniornett Halden har gratis lokaler i Halden frivilligsentral og deltar i dugnad evt. vår og høst.

Regnskapet er mangelfullt. Det skal utarbeides budsjett. Styret oppnevner revisor i år 2014.Styret vil sette opp handlingsplan. Styret velger nettredaktør. Styrereferater legges ut på hjemmesiden.

Det er ingen geografisk begrensning for medlemskap.

På årsmøtet deltok 21 personer.

Neste styremøte er 18.11.2014 kl.1230.

Årsmelding for Seniornett Halden 4.nov.2014

7 nov

Seniornett Norge er en frivillig organisasjon som startet i 1997 for å inkludere seniorene i den digitale hverdagen. Både i arbeidslivet, i det sosiale livet og i den praktiske hverdagen kreves det i dag at man mestrer data.

Seniornett Halden ble startet den 10.05.2011 med eget styre og egne frivillige instruktører Reidun Hartviksen har vært styremedlem,og Bjørn Megning Jensen og Terje Nohr har vært kursinstruktører siden starten.

Det har vært ulik sammensetning av styret, men dette er den første årsmeldingen som skrives, og vedtekter for klubben vil bli vedtatt på årsmøtet 4.nov.-14.

Medlemstallet i klubben er stadig økende, og i dag har vi 89 på medlemslista. Seniornettklubben har holdt til i Frivilligsentralens lokaler, og det har vært kursplaner både for nybegynnere og videregående. Det har vært ca 15 deltakere på hvert av kursene, og det er passe med tanke på plasskapasitet. White Box har vært tilholdssted for den ene av gruppene. Kursene starter nå opp kl 10.00 på tirsdager, og holder på til lunsj kl 12.00. Etter dette sosiale og rimelige måltidet (30,-kr) er det tid for Nettkafè . Da får medlemmene individuell hjelp av kurslederne eller hverandre.

Det er alltid behov for frivillige instruktører. Bjørn Megning jensen har vært trofast siden oppstart. Han er klubbens viktigste ressurs med stor kompetanse på området. Likeså har Terje Nohr, Karsten Svendsen og Tom Wahlstrøm vært gode støttespillere. Terje har benyttet seg av sønnens datakurs som ligger på Høyskolens nettsider, og slik har også medlemmene fått tilgang til dette. Reidun Hartviksen har vært kontaktansvarlig for klubben.

Studenter fra norskkurs på Kompetansesentret har vært hjelpeinstruktører . Denne høsten er det Daria Brattaas fra Russland og Retchel Johansen fra Filippinene som hjelper til .

Vi starter nybegynnerkurs to ganger i året, i januar og september. På et orienteringsmøte deles det ut kursmateriell som må betales av deltakerne selv. 

Seniornettdagen 9.okt.2013 var et meget vellykket arrangement med mange gode innledere fra lokalt og Oslo. Vi hadde også planer for et lignende tiltak i høst, men av ulike årsaker valgte vi å utsette det til neste år.

Styret består inneværende år av følgende: Karsten Svendsen, styreleder, Reidun Hartviksen, kasserer og Tom Wahlstrøm og Berit Lindstrøm som styremedlemmer. Bjørn Megning Jensen Og Terje Nohr har deltatt på styremøtene etter behov.

En takk til alle frivillige som deltar og deler sin kunnskap til glede og nytte for oss alle.

 

Styret

Agenda Årsmøte Seniornett Halden 4. november 2014

21 okt

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 1. Konstituering (godkjenning av innkalling, valg av møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen)
 2. Styrets årsmelding
 3. Regnskap
 4. Valg av styre og revisor

Styrets forslag:

Tom Wahlstrøm, Per Hvamstad, Turid Hanssen, Eva Helseth Sætre

 1. Innmeldte saker.

a: Styrets forslag til vedtekter.

Forlag til vedtekter

Vedtekter

Vedtekter for Seniornett Halden

Basert på Seniornett Norges rammeforslag.

Vedtatt: På årsmøtet 4. november 2014

 • 1 Klubbens formål og navn: Seniornett Halden

Klubbens formål er å arbeide for at seniorer deltar i IKT samfunnet.

Klubbens navn: Seniornett Halden er ikke til hinder for at det dannes andre Seniornettklubber i kommunen. Seniornett Halden vil samarbeide med andre Seniornettklubber og med andre miljøer som har samme formål.

 • 2 Medlemskap

Alle som vil være med på å fremme klubbens formål kan bli medlem.

 • 3 Klubbens organer

Klubbens organer er: a) årsmøtet, b) styret

 • 4 Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens øverste myndighet og skal avholdes innen utgangen av november.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 1. Konstituering (godkjenning av innkalling, valg av møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen)
 2. Styrets årsmelding
 3. Regnskap
 4. Valg av styre og revisor
 5. Innmeldte saker

Styret offentliggjør på nettstedet tidspunkt for årsmøtet 2 måneder før gjennomføring. Styret innkaller til årsmøtet, via e-post og nettstedet, minst 21 dager før årsmøtet avholdes.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret innen 14 dager før årsmøtet. Forslag som fremsettes etter denne fristen eller i årsmøtet kan behandles dersom ¾ av årsmøtets stemmeberettigede stemmer for at forslaget skal behandles.

Styret fungerer som valgkomité, med mindre et årsmøte har vedtatt annerledes.

For vedtektsendringer kreves ⅔ flertall.

Valg og andre avgjørelser avgjøres med simpelt flertall.

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte, via e-post og nettstedet, med minst 21 dagers varsel.

Saksdokumenter for ekstraordinært årsmøte skal sendes via e-post senest en uke før møtet.

Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte hvis minst 10% av medlemmene krever det, senest to måneder etter at et slikt krav er dokumentert.

 • 5 Styret

Klubben skal ha et styre bestående av minst 4 personer som konstituerer seg selv.

Det man trenger er leder, kasserer sekretær og styremedlem

Valgene gjelder normalt for 2 år. Redaktøren av nettstedet utpekes av styret.

Styret leder klubbens virksomhet mellom årsmøtene innenfor de fullmakter og pålegg som årsmøtet har vedtatt.

Styremedlemmer innkaller til styremøte på eget initiativ, eller når minst to styremedlemmer krever det.

Styret er beslutningsdyktig når ⅔ av medlemmene er til stede.

 

 • 6 Medlemskap i Seniornett Norge

Klubbens medlemmer er individuelle medlemmer av Seniornett Norge og betaler kontingent.

Klubben har rett til å benytte Seniornetts logo.

Referat fra årsmøtet og årsmelding sendes Seniornett Norges sentrale styre.

Klubben oppnevner en kontaktperson for kommunikasjonen med Seniornett Norge.

 • 7 Vedtektsendring

Forslag til vedtektsendring sendes styret innen 1. oktober. Styret avgir innstilling for årsmøtet.

For vedtektsendring kreves ⅔ flertall.

 • 8 Oppløsning

Årsmøtet kan med minst ⅔ flertall av de avgitte stemmer vedta å oppløse klubben og bestemme hvilke veldedige formål foreningens midler skal tildeles. Vedtaket skal bekreftes på ekstraordinært årsmøte som avholdes tidligst to måneder og senest fire måneder etter årsmøtet.

Oppløses klubben, eller opphører klubben av annen årsak, skal klubben melde dette til Seniornett Norge.

Årsmøte 4. november 2014 kl 12.30 Frivilligsentralen, Whitebox

15 okt

Hei medlemmer

Nå er det årsmøte 4. november.
Vi sender ut årsmelding, regnskap/medlemstall og agenda 21. oktober (14 dager før)
Vi kommer også til å sende ut forslag til vedtekter, som må vedtas med 3/4 flertall på årsmøtet for å det skal være gyldig.
Såklart blir det valg også, forslag til kandidater kommer også.
 
Sånn praktisk vil vi bruke tiden etter lunch til årsmøtet, dvs kl 12.30 – 14.00 i whiteboxen.
Forslag kan leveres/sendes til Reidun Hartviksen – 14 dager før årsmøtet.
Fra styret i Seniornett Halden

Seniorsurfdag Torsdag 11. sept. 2014 er utsatt.

9 sep

Dessverre blir det ikke Seniorsurf-dag torsdag den 11. sept. 2014 i Halden. Meningen var at vi i Halden skulle følge tiden for det sentrale arrangementet for alle Seniornett klubber. Uforutsette forhold har gjort at vi velger å utsette arrangementet hos oss. Styret vil komme tilbake med program og tidspunkt når dette foreligger.

Målet med arrangemntet er jo å bidra til regjeringens visjon om å få alle på nett i vår digitale hverdag.

Oppstart høst 2014 tirsdag 26.august + datoer videre

29 jun

Oversikt over datoer for Seniornett Halden høst 2014:

­Oppstart og planlegging av høsten, Tirsdag 26. august.

­Seniorsurfdagen Torsdag 11. september.

­September: 2. ­9. ­16. ­23.

­Oktober: 7. ­14. ­21. ­28.

­November: 4. ­11. ­18. ­25.

­Desember: 2.

­Juleavslutning 9. desember.