Arkiv | oktober, 2014

Agenda Årsmøte Seniornett Halden 4. november 2014

21 okt

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 1. Konstituering (godkjenning av innkalling, valg av møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen)
 2. Styrets årsmelding
 3. Regnskap
 4. Valg av styre og revisor

Styrets forslag:

Tom Wahlstrøm, Per Hvamstad, Turid Hanssen, Eva Helseth Sætre

 1. Innmeldte saker.

a: Styrets forslag til vedtekter.

Forlag til vedtekter

Vedtekter

Vedtekter for Seniornett Halden

Basert på Seniornett Norges rammeforslag.

Vedtatt: På årsmøtet 4. november 2014

 • 1 Klubbens formål og navn: Seniornett Halden

Klubbens formål er å arbeide for at seniorer deltar i IKT samfunnet.

Klubbens navn: Seniornett Halden er ikke til hinder for at det dannes andre Seniornettklubber i kommunen. Seniornett Halden vil samarbeide med andre Seniornettklubber og med andre miljøer som har samme formål.

 • 2 Medlemskap

Alle som vil være med på å fremme klubbens formål kan bli medlem.

 • 3 Klubbens organer

Klubbens organer er: a) årsmøtet, b) styret

 • 4 Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens øverste myndighet og skal avholdes innen utgangen av november.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 1. Konstituering (godkjenning av innkalling, valg av møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen)
 2. Styrets årsmelding
 3. Regnskap
 4. Valg av styre og revisor
 5. Innmeldte saker

Styret offentliggjør på nettstedet tidspunkt for årsmøtet 2 måneder før gjennomføring. Styret innkaller til årsmøtet, via e-post og nettstedet, minst 21 dager før årsmøtet avholdes.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret innen 14 dager før årsmøtet. Forslag som fremsettes etter denne fristen eller i årsmøtet kan behandles dersom ¾ av årsmøtets stemmeberettigede stemmer for at forslaget skal behandles.

Styret fungerer som valgkomité, med mindre et årsmøte har vedtatt annerledes.

For vedtektsendringer kreves ⅔ flertall.

Valg og andre avgjørelser avgjøres med simpelt flertall.

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte, via e-post og nettstedet, med minst 21 dagers varsel.

Saksdokumenter for ekstraordinært årsmøte skal sendes via e-post senest en uke før møtet.

Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte hvis minst 10% av medlemmene krever det, senest to måneder etter at et slikt krav er dokumentert.

 • 5 Styret

Klubben skal ha et styre bestående av minst 4 personer som konstituerer seg selv.

Det man trenger er leder, kasserer sekretær og styremedlem

Valgene gjelder normalt for 2 år. Redaktøren av nettstedet utpekes av styret.

Styret leder klubbens virksomhet mellom årsmøtene innenfor de fullmakter og pålegg som årsmøtet har vedtatt.

Styremedlemmer innkaller til styremøte på eget initiativ, eller når minst to styremedlemmer krever det.

Styret er beslutningsdyktig når ⅔ av medlemmene er til stede.

 

 • 6 Medlemskap i Seniornett Norge

Klubbens medlemmer er individuelle medlemmer av Seniornett Norge og betaler kontingent.

Klubben har rett til å benytte Seniornetts logo.

Referat fra årsmøtet og årsmelding sendes Seniornett Norges sentrale styre.

Klubben oppnevner en kontaktperson for kommunikasjonen med Seniornett Norge.

 • 7 Vedtektsendring

Forslag til vedtektsendring sendes styret innen 1. oktober. Styret avgir innstilling for årsmøtet.

For vedtektsendring kreves ⅔ flertall.

 • 8 Oppløsning

Årsmøtet kan med minst ⅔ flertall av de avgitte stemmer vedta å oppløse klubben og bestemme hvilke veldedige formål foreningens midler skal tildeles. Vedtaket skal bekreftes på ekstraordinært årsmøte som avholdes tidligst to måneder og senest fire måneder etter årsmøtet.

Oppløses klubben, eller opphører klubben av annen årsak, skal klubben melde dette til Seniornett Norge.

Årsmøte 4. november 2014 kl 12.30 Frivilligsentralen, Whitebox

15 okt

Hei medlemmer

Nå er det årsmøte 4. november.
Vi sender ut årsmelding, regnskap/medlemstall og agenda 21. oktober (14 dager før)
Vi kommer også til å sende ut forslag til vedtekter, som må vedtas med 3/4 flertall på årsmøtet for å det skal være gyldig.
Såklart blir det valg også, forslag til kandidater kommer også.
 
Sånn praktisk vil vi bruke tiden etter lunch til årsmøtet, dvs kl 12.30 – 14.00 i whiteboxen.
Forslag kan leveres/sendes til Reidun Hartviksen – 14 dager før årsmøtet.
Fra styret i Seniornett Halden